KONSULTACJE SPOŁECZNE TO OTWARTY PROCES DIALOGU WŁADZ Z MIESZKAŃCAMI, MAJĄCY NA CELU PODJĘCIE PRZEZ WŁADZE OPTYMALNYCH DECYZJI W SPRAWACH PUBLICZNYCH

Konsultacje społeczne są częścią procesu budowania wspólnoty lokalnej. Polega on na poznawaniu perspektyw i potrzeb innych, na wspólnym namyśle nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami, wreszcie na przekonaniu, że celem tych działań jest wspólne dobro. To duże wyzwanie, jakie stoi przed administracją i obywatelami. Jednym z kroków w tym kierunku jest uczytelnienie reguł konsultacji.

Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych jest próbą określenia podstawowych standardów, wskazania kluczowych zasad i uszczegółowienia reguł, które powinny być wdrażane i przestrzegane przez gospodarzy i organizatorów lokalnych (samorządowych) konsultacji społecznych. Kanon jest nie tyle podręcznikiem, ile raczej drogowskazem i próbą przekazania pewnej wizji pracy wewnątrz wspólnot lokalnych. Pokazuje konsultacje społeczne jako naturalną i logiczną formę dialogu, który odpowiednio prowadzony niesie zrozumiałe i odczuwalne korzyści.

Ostateczny kształt niniejszego dokumentu to owoc wspólnej pracy grona osób z różnych środowisk. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele: ministerstw – Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, związków samorządowych: Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich, urzędów i jednostek samorządowych: UM st. Warszawy, UM Olsztyna, UM Dąbrowy Górniczej, Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie, Uniwersytetu Warszawskiego – ISS, Projekt Społeczny, organizacji pozarządowych: Fundacji Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”, Fundacji Pole Dialogu, Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Napraw Sobie Miasto, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Instytut Spraw Publicznych, Fundacji Fundusz Współpracy, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Punktem wyjścia dla Kanonu Lokalnych Konsultacji Społecznych jest Siedem zasad konsultacji, które sformułowano w 2012 r. pod auspicjami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Autorzy niniejszego dokumentu starali się dostosować te zasady do lokalnych warunków, w których funkcjonują samorządy. Uznali, że uregulowanie procedur, przyjęcie klarownych zasad konsultacji społecznych na szczeblu lokalnym jest ważne, bo porządkuje praktykę takich procesów. Dlatego też istotne części Kanonu stanowią załączniki, w których można znaleźć wiele praktycznych wskazówek i porad. Są to:

Grupa robocza ds. Kanonu Lokalnych Konsultacji Społecznych